Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1         Persoonsgegevens

Gegevens kennismakingsfase/het contactformulier:

De contactpersoonsgegevens uit het contactformulier worden enkel gebruikt om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van uw hulpvraag. De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

De gegevens die verstrekt worden tijdens de kennismakingsfase worden enkel gebruikt om met u in contact te treden en met u te communiceren.

Indien er uit dit eerste contact geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Gegevens ten behoeve van het traject/het intakeformulier:

Indien u besluit een traject aan te gaan dan vult u een intakeformulier in. Het bevat algemene persoonlijke gegevens en uitgebreidere specifiekere informatie over de hulpvraag.  Deze gegevens zijn uitsluitend voor eigen gebruik en zullen zonder uw toestemming niet met derden worden gedeeld.

De overeenkomst:

Het te volgen traject wordt via een overeenkomst vastgelegd waarbij beide gezaghebbende ouders van kinderen onder de 16 moeten tekenen. Met deze overeenkomst tekent u ook voor deze privacyverklaring. De overeenkomst wordt toegevoegd aan het dossier.

Het dossier bevat:

Het dossier van uw kind bestaat uit:

Het intakeformulier
De overeenkomst
Aantekeningen
Tekeningen e.d.
Updates per mail
Gespreksverslagen die op verzoek zijn gemaakt

2          Beveiliging

Digitaal:

Alle communicatie rondom uw kind wordt met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Dat betekent dat al het dataverkeer is versleuteld en opgeslagen in de Microsoft Cloud in Europa. Microsoft voldoet als gecertificeerd Cloud provider aan de AVG eisen.

Fysiek:

Gegevens (aantekeningen, tekeningen) die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare kast, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Delen van gegevens:

Zonder uw toestemming worden er geen gegevens gedeeld met andere partijen. Uitzondering is als daar een wettelijke verplichting voor geldt of er een gerechtelijk bevel voor is.

3           Bewaartermijnen:

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking. Uiteraard moet er wel rekening worden gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo stelt de belastingdienst dat uw factuurgegevens 7 jaar bewaart moeten worden. Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

4           Uw rechten:

Uw privacy rechten worden gerespecteerd en er wordt volgens  de AVG aan u toegekende rechten gewerkt. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact opnemen.