Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Femke Bull coaching, training en advies gevestigd in Boven-Leeuwen is opgericht door Femke Bull en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71740163.
 • Femke Bull coaching, training en advies biedt coaching aan jongeren vanaf 12 gericht op persoonlijke ontwikkeling en studie. 

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met coach Femke Bull en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Coachingsovereenkomst 

 • Voor jongeren onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Daarom wordt de coachingsovereenkomst getekend door de gezaghebbende ouder(s) en Femke Bull, waarmee toestemming wordt gegeven voor de begeleiding van het kind. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Femke Bull kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Uitvoering van de overeenkomst: de coachingsessies 

 • Bij Femke Bull coaching, training en advies zal coach Femke Bull haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een jongerencoach verwacht mag worden.
 • De jongere is de cliënt. Femke Bull werkt in dienst van de belangen van de jongere en volgens de Rechten van het Kind.
 • Het coachingstraject start met een kennismakingsgesprek met de jongere en in overleg met de jongere wordt bepaald of de ouder(s) hierbij aanwezig is.
 • Op verzoek van de ouder(s) kan een observatie of verslaglegging worden gedaan. In overleg wordt de benodigde tijd ingeschat, geregistreerd en gefactureerd aan de ouder(s), op basis van het tarief voor jongerencoaching.
 • Het traject wordt beëindigd in overleg met het jongere,  eventueel de ouder(s) en jongerencoach.

 Tarieven 

 • De actuele tarieven voor de sessie staan vermeld op de website www.femkebullcoaching.nl en zijn opgenomen in de coachingsovereenkomst of op te vragen bij Femke Bull.
 • Alle bedragen zijn inclusief 21% btw.
 • Telefonisch overleg (circa 15 minuten per contact) en e-mailcontact zijn inbegrepen bij de jongerencoaching. Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt.
 • Bij afspraken op een andere locatie dan Mr van Coothstraat 8a te Druten, worden er reiskosten in rekening gebracht van €0,19 per kilometer vanaf de Mr van Coothstraat 8a te Druten tot en met het adres waar de afspraak plaatsvindt.

Betalingsvoorwaarden

 • Na de sessie wordt per mail een factuur gestuurd.
 • De factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden overgemaakt naar de rekening van Femke Bull coaching, training en advies. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, wordt er een betalingsherinnering gestuurd. Indien er niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, zijn wij gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten, € 5,00 per nota, in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan zijn wij genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.
 • Bij betalingsachterstand wordt verdere behandeling opgeschort, totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

Verhindering

 • Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefoon is natuurlijk mogelijk. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten voor de afspraak (tarief coachingssessie) in rekening gebracht.
 • Bij annulering i.v.m. met ziekte in telefonisch overleg.

Vertrouwelijkheid en privacy 

 • Coach Femke Bull verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching-sessie.
 • Het coachingsproces wordt, afhankelijk van de leeftijd van de jongere, altijd besproken met de ouder(s). Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met de jongere.
 • Als de Veiligheid van het kind in het geding komt, wordt hiervan afgeweken en wordt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gehanteerd. Deze meldcode is op te vragen bij Femke Bull coaching, training en advies.
 • Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de jongere en/ of ouder(s).

 Aansprakelijkheid

 • Het advies en de begeleiding bij Femke Bull coaching, training en advies is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. De jongere zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces.

Regels rond een afspraak 

 • De ouder/verzorger dient tijdens de coachingssessie telefonisch bereikbaar te zijn.